414:Fire Opal

Metallic No. 40, SOFT, 200m, No. 428

Metallic No. 40, SOFT, 200m, No. 426

Metallic No. 40, SOFT, 200m, No. 452

Metallic No. 40, SOFT, 200m, No. 457

Metallic No. 40, SOFT, 200m, No. 465

Metallic No. 40, SOFT, 200m, No. 467

Metallic No. 40, SOFT, 200m, No. 412

Metallic No. 40, SOFT, 200m, No. 439

Metallic No. 40, SOFT, 200m, No. 414

Metallic No. 40, SOFT, 200m, No. 481

Metallic No. 40, SOFT, 200m, No. 482

Metallic No. 40, SOFT, 200m, No. 425

Metallic No. 40, SOFT, 200m, No. 424

Metallic No. 40, SOFT, 200m, No. 484

Metallic No. 40, SOFT, 200m, No. 442

Metallic No. 40, SOFT, 200m, No. 460

Metallic No. 40, SOFT, 200m, No. 490

Metallic No. 40, SOFT, 200m, No. 491

Metallic No. 40, SOFT, 200m, No. 441

Metallic No. 40, SOFT, 200m, No. 422